31.07.2009

Kresowianie na Jasnej Gorze

W dniu 5 lipca 2009 po raz piętnasty na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej Królowej Polski, Kresowianie z całego świata spotkają się na Światowym Zjeździe Kresowian.

 

Modlili się w intencji rozwiązania trudnych problemów Polaków, a także ocalenia i przekazywania pamięci o Rodakach zamordowanych 65 lat temu na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej przez ukraińskich nacjonalistów. Spotkanie z udziałem ok. tysiąca osób odbywało się pod hasłem „Kresowianie nie tracą nadziei”.
 

 

 

 

Jak zauważył Jan Skalski, prezes Światowego Kongresu Kresowian, trudności od lat są podobne: „To jest kwestia Polaków tam mieszkających, którzy są obywatelami drugiej kategorii, gdzie niszczy się siedemsetletnią tradycję kultury, naszej wiary, szkolnictwa, majątków”.

Ważną kwestią wciąż pozostają niezałatwione sprawy upamiętnienia miejsc kaźni naszych rodaków na Kresach i należytego miejsca dla tych tematów w mediach i programach szkolnych.

Kresowianie liczą na wsparcie polskich władz, ale sprawy chcą także brać w swoje ręce. Dlatego pojawiała się inicjatywa wyłonienia reprezentacji politycznej, która miałaby zadbać o sprawy żyjących w Polsce ok. 12 mln Kresowian i 7 mln rozsianych po świecie.

W geście solidarności w Kongresie udział wzięli Ślązacy i górale oraz przedstawiciele wspólnot polskich z zagranicy.

 

Uczestnicy Zjazdu podjęli uchwały:

 • Zobowiązać Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszczęcia procedur umożliwiających wystąpienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o uznanie zbrodni OUN - UPA za ludobójstwo dokonane na kilkudziesięciu tysiącach obywateli polskich narodowości polskiej, żydowskiej, ormiańskiej i ukraińskiej zamieszkujących Wołyń i Małopolskę Wschodnią, a także zobowiązać Dyrektoriat, w przypadku braku właściwej kwalifikacji tych zbrodni przez polski parlament - do wystąpienia ze stosownym powództwem do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.
 • Zobowiązać Dyrektoriat Światowego Kongresu Kresowian do natychmiastowego wszczęcia procedur umożliwiających wystąpienie do Sejmu z obywatelskim wnioskiem o przedłużenie terminu starań o zwrot tzw. "mienia zabużańskiego " do dnia 30.06.2010 roku z uwagi na niezgodność uprzedniej regulacji prawnej w tym zakresie z podstawowymi zasadami współżycia społecznego w zakresie ustalenia terminu końcowego składania wniosków o rekompensatę utraconego mienia -uniemożliwiającego osobom uprawnionym dochodzenia ich praw majątkowych.
 • Zwrócić się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z żądaniem przywrócenia w programach nauki historii prawdy o dziejach Kresów, o ich polskości, o walce ich mieszkańców o przynależność do Polski, o martyrologii Polaków żyjących na tych ziemiach, o wkładzie tych ziem w rozwój naszej Ojczyzny oraz z żądaniem uwolnienia rodzimej polityki historycznej od przemilczeń, kłamstw i poprawności politycznej oraz od kontynuacji peerelowskiego poziomu wiedzy w podręcznikach historii Niepodległej Rzeczypospolitej.
 • Zwrócić się do władz Rzeczpospolitej ( Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rządu), aby przy okazji upamiętniania 70-rocznicy wybuchu II wojny światowej nie zapominały o cierpieniach, ofierze krwi i bohaterstwie ludności kresowej. O obrońcach Grodna i Lwowa.
 • KRESOWIANIE ŻĄDAJĄ PRAWDY - dlatego dzisiejszą uchwałą ponawiają swój  apel z XIV Zjazdu do najwyższych władz Rzeczypospolitej o pamięć o Kresach nieskalaną kłamstwem i przemilczeniami oraz ponawiają żądanie skierowane do Prezesa IPN o wycofanie wszystkich tek edukacyjnych IPN zawierających nieprawdziwe informacje i dane dotyczące historii Polski na Kresach Rzeczypospolitej.
 • Uczestnicy XV Światowego Zjazdu Kresowian apelują do całej społeczności kresowej o jedność w działaniu we wszystkich dotyczących nas sprawach kierując się przekonaniem, iż tylko wówczas będziemy mogli skutecznie walczyć o przysługujące nam prawa i należną nam chlubną pamięć w procesie kształtowanie tożsamości następnych pokoleń Polaków.
 • Uczestnicy XV Światowego Zjazdu Kresowian uważają za konieczne, aby założyciele Polskiego Stronnictwa Kresowego podjęli prawne starania do jego reaktywowania, co może przyczynić się do podniesienia siły politycznej ruchu kresowego i skutecznej obrony kresowego etosu.
 • Zwracamy się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z żądaniem podjęcia zdecydowanego przeciwdziałania rozpoczętemu procesowi przymusowej i bezwzględnej depolonizacji dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej poprzez wszechstronne wspieranie polskich stowarzyszeń, szkolnictwa polskiego i wszelkich form aktywności kulturalnej naszych Rodaków żyjących nadal na swej ojcowiźnie oraz zwracamy się z palącą prośbą o uszczelnienie i usprawnienie procesu przyznawania naszym Rodakom uprawnień związanych z Kartą Polaka - tak, aby dokument ten trafiał w godne ręce i stanowił dla ich właścicieli swoisty glejt nakazujący życzliwość i szacunek dla okaziciela ze strony urzędników administracji publicznej Niepodległej Polski.
 • Występujemy do Konferencji Episkopatu Polski z apelem o sprzymierzenie wysiłków wszystkich ludzi dobrej woli w zachowaniu niezbywalnego, tradycją i niezłomnością Ojców naszych, - prawa do modlitwy w języku ojczystym, a w szczególności do ocalenia języka polskiego w liturgii Kościoła rzymsko-katolickiego w świątyniach społeczności polskich funkcjonujących na ziemiach dawnych Kresów Rzeczypospolitej.
 • W celu ratowania cennych pozostałości wielowiekowego dorobku i dziedzictwa kultury narodowej naszych polskich Kresów wnioskujemy o powołanie przez władze państwowe, wysiłkiem organizacyjnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - niezbędnej, naszym zdaniem, instytucji naukowej: Instytutu Kresów Rzeczypospolitej oraz Muzeum Historii Kresów.
 • Zwracamy się ze stanowczym apelem do Rady Pamięci Walk i Męczeństwa o niezwłoczne zaakceptowanie budowy pomnika ofiar banderowskiego ludobójstwa, zgodnego z projektem prof. Mariana Koniecznego.
 • Stanowczo i w całej rozciągłości popieramy wysiłki i zabiegi następców prawnych Kresowian - właścicieli gruntów rolnych, (przemocą prawną komunistycznej państwowości im odebranych w ramach akcji kołchozacji ziem zachodnich w latach 50-tych XX wieku) - o zwrot ziemi, otrzymanej jako rekompensatę za utraconą ojcowiznę.
 • Kresowianie zebrani na swoim XV Zjeździe popierają inicjatywę Fundacji Pamięci Narodu Polskiego dot. budowy i odsłonięcia w dniu 17.09.2009 na cmentarzu w Jedwabnym pomnika upamiętniającego 70 rocznicę napaści sowieckiej na Polskę, a także z radością witają inicjatywę Fundacji Rodu Rodziewiczów dot. zawiązywania w całym kraju społecznych, obywatelskich komitetów budowy pomnika upamiętniającego 450 lecie Unii Lubelskiej - w postaci kopca Unii w Lublinie.

Kresowianie apelują o jedność wszystkich organizacji kresowych. Liczą na wierność pamięci o historii tworzonej przez Polaków na Kresach Wschodnich przez kilkaset lat.
 

Źródło: 1.Radio Watykańskie

2.Światowy Kongres Kresowian

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”