21.05.2019

12. Festiwal Filmów Polskich „Wisła”

Szanowni Państwo!

Co roku wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca do Moskwy jak świeży powiew wiatru przychodzi Festiwal Filmów Polskich „Wisła”. W Rosji kinematografia polska jest znana i lubiana. Imiona Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszki Holland, Andrzeja Wajdy, Jerzego Kawalerowicza, Krzysztofa Zanussiego, które dotychczas budzą w nas moralny niepokój, znają zarówno starsi jak i młodzi wielbiciele. Komedie Juliusza Machulskiego, Olafa Lubaszenki, Jerzego Stuhra, Władysława Pasikowskiego niezmiennie wywołują zachwyt widzów. Szczególnie pamiętamy te filmy, w których brzmi niezwykle głęboka muzyka Wojciecha Kilara. Młodsi lubią niestarzających się Bolka i Lolka i wesołego psa Reksia, dlatego czekają na nowe kreskówki. Dzisiaj niestety coraz rzadziej widzimy polskie filmy dokumentalne, zawsze głębokie i nie mniej niż filmy fabularne poruszające struny duszy widzów.

Chcę podkreślić, że festiwal jest bardzo znaczący dla nas, Polaków w Rosji, gdyż kontakt z aktualną, nowoczesną kulturą polską pomaga zachować poczucie więzi z krajem przodków. Mam nadzieję, ze festiwal stanie się nowym bodźcem dla odbudowy i rozwoju stosunków i twórczego dialogu między Rosją a Polską.

Uczestnikom festiwalu życzę powodzenia i twórczych sukcesów, a widzom niezapomnianych wrażeń i emocji.

Halina Subotowicz-Romanowa
prezes FPNKA „Kongres Polaków w Rosji”

Уважаемые Дамы и Господа!

Каждый год c первыми лучами весеннего солнца в Москву дуновением свежего ветерка приходит фестиваль польских фильмов «Висла». В России любят и знают польский кинематограф. Имена Кшиштофа Кеслёвского, Агнешки Холланд, Анджея Вайды, Ежи Кавалеровича, Кшиштофа Занусси, до сих пор пробуждающие в нас моральное беспокойство, хорошо знакомы и старшим, и младшим почитателям. Комедии Юлиуша Махульского, Олафа Любашенко, Ежи Штура, Владислава Пасиковского вызывают неизменный восторг зрителя. Особенно памятны для нас те фильмы, в которых звучит удивительно глубокая музыка Войцеха Киляра. Младшие из нас любят нестареющих Болека и Лелека и веселого пса Рекса, а поэтому ждут новые мультики! К сожалению, сегодня мы все реже видим польское документальное кино — как всегда глубокое, не менее художественного затрагивающее душевные струны зрителя.

Хочу подчеркнуть, что фестиваль очень значим для нас, поляков в России, поскольку контакт с актуальной, современной польской культурой помогает сохранить чувство связи со страной предков. Надеюсь, что фестиваль станет новым импульсом для восстановления и развития связей и творческого диалога между Россией и Польшей.

Участникам фестиваля желаю удачи и творческих успехов, а зрителям — незабываемых впечатлений и эмоций.

Халина Суботович-Романова
председатель ФПНКА «Конгресс поляков в России»

 

Przedsięwzięcie współfinansowane jest przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2014 r.”